MESAJ DE LA CONVENȚIA DIN 2008 – MARCU 16

Am pregătit mesajul de mai jos pentru convenția din 2008 dar nu l-am prezentat, din lipsă de timp. Mai apoi l-am predicat la noi în biserică și încă de vreo două ori în alte biserici.

PROPAGAREA EVANGHELIEI PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI

Marcu 16:15-20


Ziarul TIMES – REPORTER din New Philadelphia, Ohio, raporta ştirea în Septembrie, 1985 cu privire la o sărbătoare care a avut loc la ştrandul municipal al oraşului New Orleans. Petrecerea s-a desfăşurat chiar în jurul bazinului cu apă, celebrând primul an din istoria acelui centru comunitar în care nimeni nu s-a înecat acolo. Au participat vreo 200 de persoane între care 100 erau înotători licenţiaţi pentru supravegherea publicului la bazinul de înot: lifeguards sau salvamari. La încheierea sărbătorii, pe când facilităţile erau evacuate, au descoperit în bazin, îmbrăcat şi plutind cu faţa în jos pe tânărul de 31 de ani Jerome Moody, care în ciuda eforturilor nu a mai putut fi salvat. S-a înecat în mijlocul unei mulţimi de înotători care erau adunaţi să-şi sărbătorească succesul.

 • Suntem în mijlocul unei lumi care piere
 • Singura lor şansă suntem noi şi mesajul pe care Îl transmitem
 • La această Convenţie cred că avem în mijlocul nostru suflete care au nevoie de mântuire: să nu îi pierdem din vedere

 1. PREROGATIVELE PROPAGĂRII
 • Propagarea este o poruncă „Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.“ (Marcu 16:15)

Imperativul: Hristos nu are o armată voluntară
Poruncă pentru toţi credincioşii
Marea Trimitere este mandatul şi menirea Bisericii pe pământ

 • Propagarea este providenţială „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.“ (Matei 28:20)

Lucrători împreună cu Dumnezeu
Toate resursele, abilităţile
Prezenţa şi călăuzirea permanentă a Domnului ne sunt asigurate

 • Propagarea este posibilă „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea…“ (Matei 24:14)

Dumnezeu are un Plan: se va împlini (certitudine)
Evanghelizarea lumii este platforma acestui Plan
A fost realizat odată: Biserica Primară (lumea cunoscută atunci)


 1. PREROGATIVELE PROPAGĂRII
 2. PERSPECTIVELE PROPAGĂRII

          SPAŢIUL GEOGRAFIC

 • Perspectiva generală „Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.“ (1 Petru 2:12)„După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.“ (Geneza 5:22)

Pământul este rotund, sferic nu linear
Orice loc poate fi centrul sau marginea pământului în acelaşi timp
Acolo unde eşti

 • Perspectiva globală „… am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris: „Aceia cărora nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte.”“ (Romani 15:20,21)

Dumnezeu a dăruit unor oameni o viziune globală
Ni se par ciudaţi, radicali, naivi
Niciodată această perspectivă nu a fost mai completă

 • Perspectiva graduală „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)

Este cel mai des întâlnită la bisericile locale
Extindere din aproape în aproape

          SPAŢIUL UMAN

 • Perspectiva familială „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.“ (1 Timotei 5:8)                                                                  „Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.“        (2 Timotei 1:5)

Cea mai accesibilă formă de evanghelizare

 • Perspectiva naţională„… cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.“ (Romani 9:1-3) „Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi.“ (Romani 10:1)

Foarte accesibilă datorită compatibilităţii lingvistice, istorice şi culturale

 • Perspectiva universală „Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; deoarece Dumnezeu este Unul singur, şi El va socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.“ (Romani 3:29-30)

Orice om este un potenţial candidat la mântuire
Dragostea universală a lui Dumnezeu
Viziunea apostolică, Petru, „orice seminţie, limbă, neam…”

          SPAŢIUL VIRTUAL

 • Perspectiva spirituală „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.“ (Efeseni 6:18-20,Coloseni 4:3,4, 2Tesaloniceni 3:1)„Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. Căci, măcar că sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială care domneşte între voi şi la tăria credinţei voastre în Hristos.“ (Coloseni 2:1-5)

Prin rugăciune, suport moral

 • Perspectiva materială (Filipeni 4:10-20, „Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte. Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea. Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi. Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru. Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.“ (Filipeni 4:10-20) „Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har.“ (Filipeni 1:7) „Sau am făcut un păcat, când m-am smerit pe mine însumi, ca să fiţi înălţaţi voi, şi v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Şi când eram la voi şi m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui; căci de nevoile mele au îngrijit fraţii, când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit şi mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva.“ (2 Corinteni 11:7-9)         

Suport financiar

 • Perspectiva tehnologică „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.“ (Apocalipsa 14:6)

Publicaţii (epistole), radio-tv, internet, etc.
”cunoştinţa va creşte / cei ce vor învăţa pe alţii” (Daniel 12)


 1. PREROGATIVELE PROPAGĂRII
 2. PERSPECTIVELE PROPAGĂRII
 3. PRINCIPIILE PROPAGĂRII
 • Principiul fundamental „Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)“ (Marcu 16:20)„Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus.“ (2 Corinteni 4:2-5)

Accentul cade mai întâi pe ”Cuvânt”, apoi pe ”marginile pământului” (mulţi merg la marginile pământului: turistic, economic, militar, religios)
Cuvântul nu poate fi diluat sau dezechilibrat pentru a face propagarea mai uşoară

 • Principiul comunitar (Fapte 11 – Antiohia)

Comunitatea sau Biserica Locală trebuie pregătită, educată şi motivată
Comunitatea este centrul care trimite, supraveghează şi edifică
Oriunde sunt convertiţi oamenii, trebuie înfiinţată comunitatea

 • Principiul penticostal „Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”“ „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”“ (Faptele apostolilor 1:4,5,8) (Marcu 16 – semnele, Fapte 11 – Antiohia)

Propagarea nu trebuie începută fără Duhul Sfânt
Propagarea este un act supranatural prin care supranaturalul acompaniază Cuvântul
Duhul Sfânt echipează, alege şi înştiinţează


(1 Corinteni 9:16) ”Vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. ”

 • Înţelegi imperativul propagării?
 • Accepţi responsabilitatea?
 • Vrei să fii echipat?
 • Vei renunţa la scuze?

Se spune că era un grup de oameni care îşi ziceau “pescari”. Şi iată, în apele din regiunea lor era mult peşte. De fapt, toată regiunea era plină de râuri şi lacuri pline cu peşti. Şi peştii erau flămânzi.

Săptămână după săptămână, lună de lună, an după an, cei ce se numeau “pescari”, se întâlneau în şedinţe, discutând despre chemarea lor de a fi pescari, despre abundenţa de peşti din jurul lor şi despre cum ar putea şi ar trebui să meargă la pescuit. În fiecare an, cu mare atenţie, căutau definiţia noţiunii de a pescui, apărau ocupaţia de pescar, şi reafirmau că menirea principală a pescarului este de a… pescui.

În permanenţă căutau metode noi şi mai bune de a pescui, şi găseau formulări superioare pentru definirea pescuitului. Mai departe, ei spuneau că “industria pescuitului se bazează pe… pescuit după cum focul există atunci când arde!” Ce mult le plăceau lozinci ca de exemplu “Pescuitul este datoria fiecărui pescar”! Ei anunţau şedinţe speciale cu tema “Campania de pescuit” sau “Luna pescuitului”! De asemenea, organizau conferinţe naţionale şi mondiale ca să discute despre pescuit, să promoveze pescuitul, şi să popularizeze echipamentul nou de pescuit, noi metode şi chiar noi “momeli” pentru peşti.

Aceşti pescari au construit clădiri impunătoare cu firma “Sediul general al pescarilor”. Şi cu toate că apelul tuturor era ca orice pescar să pescuiască, un singur lucru nu făceau aceşti oameni: nu pescuiau.

Pe lângă întâlnirile lor frecvente, au ales un comitet care să trimită pescari în alte locuri unde este mult peşte. Comitetul a angajat personalul şi a numit şi alte comitete, întrunindu-se mereu ca să cerceteze definiţia pescuitului, să apere peştii şi să hotărască ce râuri sau lacuri să mai studieze. Dar ceea ce nu făceau aceste comitete şi acel personal: nu pescuiau!

Centre mari şi costisitoare au fost inaugurate pentru scopul principal şi prioritar de a-i învăţa pe pescari să pescuiască. Ani la rând s-au predat cursuri despre nevoia de a pescui, despre natura şi felurile de peşti, unde se găsesc peştii, despre psihologia peştilor, şi despre cum să te apropii de peşti ca să-i hrăneşti. Problema este că profesorii doar predau despre pescuit, nu pescuiau. Absolvenţilor li s-au dat legitimaţii de pescuit şi au fost trimeşi pe ape îndepărtate pline cu peşti.

Mulţi care au simţit chemarea de a pescui au răspuns pozitiv. Au fost împuterniciţi şi trimeşi. Dar, ca şi pescarii de acasă, nu au pescuit niciodată. Ca şi pescarii de acasă, se îndeletniceau cu tot felul de alte ocupaţii. Au clădit hidrocentrale pentru a pompa apă la peşti, au folosit echipament industrial pentru a săpa noi canale de apă pentru peşti, au descoperit tot felul de instrumente sofisticate pentru a călători şi detecta peştii şi crescătoriile de peşti. Unii au declarat deschis că ei au chemarea de a furniza echipament şi instrumente de pescuit. Alţii s-au simţit chemaţi să se facă la fel ca peştii pentru ca peştii să nu-şi dea seama că sunt pescuiţi. Alţii au crezut că este suficient să fie buni vecini cu peştii şi să fie iubitori şi amabili cu ei.

În urma unei conferinţe impresionante cu tema “Necesitatea de a pescui” unul chiar s-a dus la pescuit. În ziua următoare el a raportat că a prins doi peşti. El a fost onorat pentru excepţionala pescuire şi a fost programat să viziteze cât mai multe conferinţe unde să povestească reuşita lui. Aşa că nu s-a mai ocupat cu pescuitul, pentru că a trebuit să meargă şi să-şi povestească experienţa lui celorlalţi pescari. Bineînţeles că a fost imediat aşezat în Comitetul general al pescarilor ca o persoană cu experienţă considerabilă.

În altă ordine de idei, este adevărat că mulţi dintre pescari au întâmpinat şi greutăţi. Unii, locuind pe marginea apei, au trebuit să îndure în fiecare zi mirosul greu al peştilor morţi. Au suportat şi multe insulte, fiind ridiculizaţi că deşi îşi zic pescari ei nu pescuiesc. Cu durere se gândeau şi la cei care nu participă la întrunirile lor unde învăţau despre pescuit. Doar, nu îl urmau ei pe Învăţătorul care le-a zis: “Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni?”

Imaginaţi-vă cât de răniţi au fost într-o zi când cineva i-a confruntat şi le-a spus că indiferent cât de mult se pretind ei pescari, cei ce nu pescuiesc nu sunt pescari! Şi totuşi afirmaţia aceasta vă sună corect nu-i aşa?

Poate cineva să fie pescar dacă an după an, el nu prinde nici măcar un peşte?

Poţi spune că Îl urmezi pe Hristos dacă nu pescuieşti?


 • Diavolul se teme de propagarea Evangheliei:
 • Cu fiecare palmă de pământ pe care calcă picior de misionar
 • Fiecare undă în atmosferă care poartă mesajul Evangheliei
 • Fiecare suflet care primeşte mântuirea
 • Diavolul şi împărăţia lui se apropie de judecata finală

 • Vrei să fii umplut cu Duhul Sfânt?
 • Vrei să-ţi vorbească Domnul şi să-ţi dea o viziune clară cu privire la chemarea ta?

About Cristian Ionescu

Pastor Elim Romanian Pentecostal Church Chicago, USA

12 răspunsuri sa “MESAJ DE LA CONVENȚIA DIN 2008 – MARCU 16”

 1. Într-adevăr, unii au chemarea divină de-a pescui şi se văd rezultate pozitive în urma muncii lor. Alţii, deşi sunt „stângaci” în ale pescuitului, dar au prea multă râvnă şi dau tare din coate. E bine ca cei ce promovează pescarii să aibă discernământul necesar de-ai promova în lucrare numai pe aceia ce-s competenţi pentru lucrarea respectivă. Altfel, promovând şi încurajând slăbiciunile, pescarilor incompetenţi li se urcă slujba la cap, şi-apoi tare greu mai poţi scăpa de ei!

 2. Predica e ok, dar oare cati misionari au fost angajati la acea conventie? Daca fiecare participant dona 100$ in mod special doar pt anumiti misonari ce trebuiau prezentati la Conventie, cred ca se facea treaba buna. Vorba fara fapta moare cu timpul…

 3. Evanghelia a fost raspindita dintodeauna numai cu ajutorul Duhului Sfint
  (…)
  –––––––––-
  Te iert, dar numai de data aceasta! 🙂

  • hmm..I kind of forgot what I wrote so I am not sure what I am forgiven about …is it possible to post that section so I don’t make the same mistake twice? 🙂

 4. Cel ce nu prinde peşte nu este pescar. Cel ce nu „prinde” suflete, nu este câştigător de suflete… Cel ce nu păstoreşte nu este păstor… şi aşa mai departe. Nu ceea ce eşti ca funcţie te legitimează, ci ceea ce faci. Nu după diplome, undiţe, momeli, cârlige îi veţi cunoaşte ci „după roadele lor”. Poţi fi conferenţiar, lector, doctor în ale teologiei şi să nu-L cunoşti pe El, ci doar despre El. Păstorul miroase a oaie, şi pescarul a peşte, iar copilul seamănă leit cu Tata.

 5. Sunt întru totul de acord că nu Convenţia, nici chiar Biserica ci membri, „oile nasc mieii”. Ap. Pavel spunea „Copilaşii mei, pentru cari iarăş simt durerile naşterii, pînă ce va lua Hristos chip în voi!”

 6. Exista si varianta audio/video?
  Multumesc

 7. Toti credinciosii au responsabilitatea de a vesti Evanghelia, atat prin cuvinte, cat si prin o traire sfanta si evlavioasa. Si cum, Cuvintul lui Dumnezeu este viu si lucrator, este cu neputinta sa nu apara si roada mai devreme sau mai tarziu.

 8. Sigur, doar ca Conventia ar putea face o treaba mai buna, nu doar sa ofere un alt program religios; uneori cand oamenii nu au o viziune buna si incurca lucrurile prin prezenta lor in anumite pozitii, trebuie sa intervina Domnul…prin metodele lui mai putin placute uneori.

 9. Reblogged this on Benny Andone and commented:
  Despre propagarea evangheliei pana la marginele pamantului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: